Освітня діяльність

Освітні програми:

Управління станом і якістю довкілля (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Екологічна безпека (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ОПП 101 Екологія 2021 бакалавр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ОПП 101Екологія 2021 магістр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ОПП 101Екологія 2022 бакалавр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ОПП 101Екологія 2022 магістр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія за ступенем вищої освіти бакалавр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія за ступенем вищої освіти магістр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Біологія. Фізична реабілітація за ступенем вищої освіти магістр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Анотації вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р. (бакалавр):

Анотація навчальної дисципліни Агроекологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Біобезпека світу та його регіонів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Біометрія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Біомеханіка фізичних вправ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Геоекологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Глобальні проблеми людства (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічна безпечна енергетика (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічне інспектування (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічний менеджмент і аудит (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічний туризм (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологія берегових систем (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологія моря (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екосистемологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Заповідна справа (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Збереження біорізноманіття в урбанізованих та промислових районах (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Кадастр водно-болотних угідь (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Комплексне управління береговою зоною (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Методи вимірювання параметрів довкілля (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Основи здорового способу життя (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Рекультивація земель (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Управління сталим розвитком територій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Фізіологія вищої нервової діяльності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Хронобіологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Анотації вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р. (магістр):

Анотація навчальної дисципліни Антропогенний вплив на водні екосистеми (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Біологічне різноманіття наземних та водних екосистем (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічна безпека в рекреації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Екологічні наслідки кліматичних змін (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Комплексне управління береговою зоною (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Управління біорізноманіттям (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анотація навчальної дисципліни Управління та поводження з відходами (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Програма ДЕК 101 ЕКОЛОГІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Перший освітній рівень (бакалавр)

Робочі програми:

Робоча програма Біорізноманіття та методи його оцінки 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Вступ до фаху 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Екологічна експертиза 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Загальна екологія та неоекологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Загальна екологія та охорона природи 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Екологічне інспектування 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Оцінка впливу на навколишнє середовище 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Зоологія (зоологія безхребетних 121х) 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Кадастр водно-болотних угідь 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Метеорологія і кліматологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Гідрологія з основами гідроекології 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Геологія з основами геоморфології 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Природоохоронне законодавство 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Еволюційне вчення 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Економіка природокористування 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Популяційна екологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Урбоекологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабуси:

Силабус Біорізноманіття та методи його оцінки 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Вступ до фаху 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Екологічна експертиза 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Загальна екологія та неоекологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Загальна екологія та охорона природи 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Екологічне інспектування 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Оцінка впливу на навкол.середовище 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Зоологія (зоологія безхребетних 121х) 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Кадастр ВБУ 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Природоохоронне законодавство та екологічне право 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Метеорологія і кліматологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Еволюційне вчення 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Гідрологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Геологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Картографічні методи в екології 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Економіка природокористування 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Популяційна екологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Урбоекологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Другий освітній рівень (магістр)

Робочі програми

Робоча програма Соціальна екологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Управління природоохоронною діяльністю 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Управління та поводження з відходами 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Популяційна біологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма Геоінформаційні системи в екології 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабуси

Силабус Соціальна екологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Управління природоохоронною діяльністю 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Управління та поводження з відходами 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Популяційна біологія 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Геоінформаційні системи в екології 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабус Екологічні стартапи 21-22 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати спрямоване на сталий розвиток суспільства, в якому раціональне природокористування є інструментом соціально-економічного розвитку країни.

У зв’язку з цим діяльність кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування спрямована на забезпечення фахової підготовки в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Необхідною умовою якісної підготовки фахівців є інтеграція наукової та освітньої складових у діяльності ВНЗ. Необхідність поєднання навчання і досліджень на всіх циклах вищої освіти зазначена у Бельгійському (Лювенському) комюніке «Болонський процесс 2020 – Європейський простір вищої освіти в новому десятиріччі». Така необхідність випливає і із Лісабонської стратегії щодо створення Європейського дослідницького простору, у формуванні якого провідна роль покладається на вищу школу.

Освітній процес базується на засадах, які закладені у положеннях Болонської декларації, спрямованих на впровадження Європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці; використанні та поширенні власних культурних, освітніх і наукових здобутків, сучасних інноваційних технологій.

Сьогодні за насиченістю території промисловими об’єктами Україна у кілька разів випереджує розвинені європейські країни. Майже третину з них становлять потенційно небезпечні підприємства, які займаються виробництвом, переробленням та зберіганням сильнодіючих отруйних, пожежо- і вибухонебезпечних речовин. Окремі промислові регіони є зонами екологічного лиха. Тому перехід до збалансованого природокористування, задоволення еколого-економічних потреб без заподіяння шкоди довкіллю нині є надзвичайно важливим завданням. Підготовка фахівців-екологів відповідає і світовим тенденціям розвитку освіти. Проголошення ООН програми «Десятиліття освіти для сталого розвитку» вказує на нагальну потребу у кваліфікованих спеціалістах, обізнаних із проблемами охорони довкілля та збалансованого використання природних ресурсів. Сучасний освітньо-науковий простір формує міждисциплінарні наукові напрями, що виявляється у взаємодоповненні розрізнених теорій і уніфікації методів досліджень екосистем. Вивчення основ структурно-функціональних особливостей функціонування екосистем, показників їх стійкості до антропогенних впливів забезпечує обґрунтування і прийняття управлінських рішень, спрямованих на охорону довкілля в контексті збалансованого розвитку. Ці та інші аспекти підготовки фахівців-екологів відображені в концепції освітньої діяльності кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування.

Основними завданнями кафедри в освітній сфері є:

– реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

– організація і здійснення на належному науковому і навчально-методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінювання рівня засвоєння знань;

– здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державної атестації;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного та наукового процесу;

– впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

– організація контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

– збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і поза навчальною роботою;

– реалізація планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;

– керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах;

– організація взаємодії з іншими навчальними закладами та науковими установами, роботодавцями, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

– висунення та обговорення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедр;

– підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем екологічної освіти та організації наукових досліджень.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій:

– провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

– поширення екологічних знань серед населення, підвищення освітньо-культурного та екологічно спрямованого рівня громадян.

Кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування здійснює підготовку:

– бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Управління станом і якістю довкілля». Метою освітньо-професійної програми «Управління станом і якістю довкілля» є формування вміння студентів системно досліджувати зміни ставлення до навколишнього середовища; робота з науковою літературою та законодавчими документами з питань біологічної безпеки; формування чіткого уявлення про межі і характер антропогенного навантаження на довкілля і про можливості його зниження, про екологічні наслідки забруднення навколишнього середовища;

– магістрів за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека». Метою освітньо-наукової програми «Екологічна безпека» є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері екології, застосування в професійній діяльності у екології, охороні довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання; формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі екології.

– докторів філософії за спеціальністю 101 екологія. Метою освітньо-наукової програми з екології є підготовка висококваліфікованих науковців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в галузі 10 Природничі науки зі спеціальності 101 екологія з врахуванням сучасних тенденцій наукового розвитку, які знають теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження, здатні до аналізу та синтезу наукової інформації, здатні до творчого наукового пошуку, вміють здійснювати прикладні екологічні дослідження за певним напрямом та узагальнювати їх.

Зміст програм підготовки фахівців-екологів спрямований на засвоєння навиків та умінь комплексної еколого-соціально-економічної оцінки кожної з використовуваних екосистем, організації моніторингу й опрацювання таких видів зовнішнього впливу, які відповідають вимогам екологічної безпеки.