Освітня діяльність

Освітні програми:

Управління станом і якістю довкілля

Екологічна безпека


Освітні програми на обговорення:

Зауваження та пропозиції по ОПП 1о1 Екологія бакалавр та ОПП 101 Екологія магістр просимо надсилати за електронною адресою кафедри eko-zoo@online.ua

ОПП 101 Екологія 2021 бакалавр (ПРОЄКТ)
НП 101 Екологія 2021 бакалавр (ПРОЄКТ)

ОПП 101 Екологія 2021 магістр (ПРОЄКТ)
НП 101 Екологiя 2021 магістр (ПРОЄКТ)Програма ДЕК 101 ЕКОЛОГІЯ

Силабуси:

Силабус Оцінка впливу на довкілля

Силабус Вступ до фаху 

Силабус Екологічна безпека світу та його регіонів

Силабус Загальна екологія та ОП

Силабус Міжнародна екополітика

Силабус Соціальна екологія

Силабус Екологія міських систем

Силабус Моніторинг довкілля

Силабус Нормування антропогенного навантаження на ПС

Силабус Урбоекологія

Силабус Геоінформаційні системи в екології

Силабус Геологія

Силабус Гідрологія

Силабус Екологічна стандартизація і сертифікація

Силабус Природоохоронне законодавство та екоправо

Силабус Управління та поводження з відходами

Силабус Управління якістю довкілля

Силабус Екологічна безпека

Силабус Контроль якості навколишнього середовища

Силабус Прикладна екологія

Силабус Радiоекологія

Силабус Екологічна стандартизація і сертифікація

Силабус Міжнародна екологічна політика

Силабус Екологія тварин

Силабус Зоологія

Силабус Функціональна зоологія

Силабус Біорізноманіття наземних та водних екосистем

Силабус Еволюційне вчення

Силабус Зоологія хордових гр.219-хім

Силабус Міждисциплінарні методи зоології

Силабус Порівняльна анатомія тварин

Силабус Організація управління в екологічній діяльності

Силабус Система прийняття рішень в екологічному управлінні

Силабус Біоетика і біобезпека

Силабус Екологічний моніторинг

Силабус Порівняльна анатомія тварин

Силабус Соціальна екологія

Силабус Теорія систем і системний аналіз в екології

Силабус Геоекологічний ризик

Силабус Екологія кризових ситуацій

Силабус Заповідна справа

Силабус Управління біорізноманіттям

Силабус Екобезпека в рекреації

Силабус Правове забезпечення, кадастр та моніторинг в природно-заповідній сфері

Силабус Стратегія сталого розвитку

Силабус Екологічна оцінка територій

Силабус Наукові дослідження в екології

Силабус Природоохоронні технології

Силабус Екологічний менеджмент і аудит


Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати спрямоване на сталий розвиток суспільства, в якому раціональне природокористування є інструментом соціально-економічного розвитку країни.

У зв’язку з цим діяльність кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування спрямована на забезпечення фахової підготовки в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Необхідною умовою якісної підготовки фахівців є інтеграція наукової та освітньої складових у діяльності ВНЗ. Необхідність поєднання навчання і досліджень на всіх циклах вищої освіти зазначена у Бельгійському (Лювенському) комюніке «Болонський процесс 2020 – Європейський простір вищої освіти в новому десятиріччі». Така необхідність випливає і із Лісабонської стратегії щодо створення Європейського дослідницького простору, у формуванні якого провідна роль покладається на вищу школу.

Освітній процес базується на засадах, які закладені у положеннях Болонської декларації, спрямованих на впровадження Європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці; використанні та поширенні власних культурних, освітніх і наукових здобутків, сучасних інноваційних технологій.

Сьогодні за насиченістю території промисловими об’єктами Україна у кілька разів випереджує розвинені європейські країни. Майже третину з них становлять потенційно небезпечні підприємства, які займаються виробництвом, переробленням та зберіганням сильнодіючих отруйних, пожежо- і вибухонебезпечних речовин. Окремі промислові регіони є зонами екологічного лиха. Тому перехід до збалансованого природокористування, задоволення еколого-економічних потреб без заподіяння шкоди довкіллю нині є надзвичайно важливим завданням. Підготовка фахівців-екологів відповідає і світовим тенденціям розвитку освіти. Проголошення ООН програми «Десятиліття освіти для сталого розвитку» вказує на нагальну потребу у кваліфікованих спеціалістах, обізнаних із проблемами охорони довкілля та збалансованого використання природних ресурсів. Сучасний освітньо-науковий простір формує міждисциплінарні наукові напрями, що виявляється у взаємодоповненні розрізнених теорій і уніфікації методів досліджень екосистем. Вивчення основ структурно-функціональних особливостей функціонування екосистем, показників їх стійкості до антропогенних впливів забезпечує обґрунтування і прийняття управлінських рішень, спрямованих на охорону довкілля в контексті збалансованого розвитку. Ці та інші аспекти підготовки фахівців-екологів відображені в концепції освітньої діяльності кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування.

Основними завданнями кафедри в освітній сфері є:

– реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

– організація і здійснення на належному науковому і навчально-методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінювання рівня засвоєння знань;

– здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державної атестації;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного та наукового процесу;

– впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

– організація контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

– збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і поза навчальною роботою;

– реалізація планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;

– керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах;

– організація взаємодії з іншими навчальними закладами та науковими установами, роботодавцями, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

– висунення та обговорення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедр;

– підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем екологічної освіти та організації наукових досліджень.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій:

– провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

– поширення екологічних знань серед населення, підвищення освітньо-культурного та екологічно спрямованого рівня громадян.

Кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування здійснює підготовку:

– бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Управління станом і якістю довкілля». Метою освітньо-професійної програми «Управління станом і якістю довкілля» є формування вміння студентів системно досліджувати зміни ставлення до навколишнього середовища; робота з науковою літературою та законодавчими документами з питань біологічної безпеки; формування чіткого уявлення про межі і характер антропогенного навантаження на довкілля і про можливості його зниження, про екологічні наслідки забруднення навколишнього середовища;

– магістрів за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека». Метою освітньо-наукової програми «Екологічна безпека» є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері екології, застосування в професійній діяльності у екології, охороні довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання; формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі екології.

– докторів філософії за спеціальністю 101 екологія. Метою освітньо-наукової програми з екології є підготовка висококваліфікованих науковців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в галузі 10 Природничі науки зі спеціальності 101 екологія з врахуванням сучасних тенденцій наукового розвитку, які знають теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження, здатні до аналізу та синтезу наукової інформації, здатні до творчого наукового пошуку, вміють здійснювати прикладні екологічні дослідження за певним напрямом та узагальнювати їх.

Зміст програм підготовки фахівців-екологів спрямований на засвоєння навиків та умінь комплексної еколого-соціально-економічної оцінки кожної з використовуваних екосистем, організації моніторингу й опрацювання таких видів зовнішнього впливу, які відповідають вимогам екологічної безпеки.