Наукова діяльність

З 1990 року (завідувач проф. Хорошилова Т.І.) на кафедрі вивчається багаторазова переробка полімерних матеріалів, зокрема поліетилену високого тиску і поліефірів, починаються наукові дослідження, пов’язані з хімією високомолекулярних сполук.  Роботи проводяться разом з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), а також з Інститутом хімічної технології (м. Рубіжне). На кафедрі  відкрито аспірантуру за спеціальністю «Технологія полімерних і композиційних матеріалів».  У 2002 році, під керівництвом Таміли Іванівни,  ст. викл. Хромишев В.О. захищає кандидатську дисертацію «Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн». За результатами досліджень проф. Хорошиловою Т.І. і доц. Хромишевим В.О. у співпраці отримано 2 патенти на винаходи на корисну модель, крім того, Віталій Олександрович також отримав авторські свідоцтва. Одночасно продовжується робота над госпрозрахунковими темами.

У цей же час викладачами кафедри було захищено ряд кандидатських дисертацій, а саме:

  • ст. викл. Арестенко В.В. – «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії» (2004);
  • ст. викл. Дюжикова Т.М. – «Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до керівництва соціально-професійним самовизначенням учнів старшої школи» (2012).

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано понад 150 наукових праць у фахових і періодичних виданнях України і міжнародних виданнях (Copernicus, Scopus, Web of science); 2 електронні підручника, 6 підручників із грифом МОНУ, 20 науково-методичних праць та ін. Викладачі і аспіранти кафедри доповідали про власні наукові розробки і досягнення на багатьох Вітчизняних і Міжнародних з’їздах, конференціях і симпозіумах (Польща, Болгарія, Чехія, Великобританія та ін.).

Професор Хромишев В.О. 15 років працює зі слухачами Малої академії наук (секція «Хімія»), які під його керівництвом неодноразово ставали переможцями обласних і Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Лауреатами і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, у різні роки були студенти Пшенична Н., Зяблова О., Яковійчук О., Бобрик А.

Колектив кафедри підтримує тісні контакти з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України.

Наукова лабораторія кафедри

З 2009 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія загальної та прикладної біохімії (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор О.О. Данченко). Оленою Олександрівною Данченко створено наукову школу і відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації:

  • ст. викл. Здоровцева Л.М. – «Прооксидантно-антиоксидантна система в тканинах птахів в умовах гіпо- та гіпероксії» (2012);
  • ас. Пащенко Ю.П. – «Особливості антиоксидантного статусу тканин печінки і серця гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу за різної Е-вітамінної забезпеченості ембріонів» (2015).

У даний час подані до спеціалізованих вчених рад дисертації ас. Рубан Г.В., ас. Яковійчука О.В.; готуються до захисту дисертації асистенти кафедри Ніколаєва Ю.В. і Федорко А.С.; працюють над власними науковими дослідженнями аспіранти кафедри – Бугонько І. (кер. проф. Данченко О.О.), Дзюба В., Самко В., Горбань Д. (кер. проф. Кучменко О.Б.).

Дослідження спрямовані на з’ясування фізіолого-біохімічних механізмів підтримки прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в організмі сільськогосподарської птиці з метою підвищення її продуктивності та якості м’ясної продукції.

Головна ідея полягає в тому, що впровадження екзогенної індукції системи антиоксидантного захисту організму птиці за допомогою біогенних антиоксидантів комплексної дії дасть змогу суттєво підвищити продуктивність птахівництва.

Пріоритетні напрямки  роботи:

–Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівновагим в організмі тварин та їхній зв’язок з процесами тканинного дихання.

–Застосування комплексних біогенних антиоксидантів в годівлі птиці – передумова отримання екологічно безпечних м’ясних продуктів.

  • Пошук нових антиоксидантів біогенного походження на базі доступної місцевої сировини.
  • Окисне псування м’ясних продуктів і шляхи його гальмування.
  • Жирнокислотний склад ліпідів м’яса птиці, вміст продуктів пероксидації та активність ендогенних низько- і високомолекулярних антиоксидантів як критерії оцінки його якості та ефективності використання антиоксидантів у годівлі птиці.