Місія та візія кафедри

Мета та місія – забезпечення процесу освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки фахівців за спеціальностями 014.06 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія, випуск конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності 102 Хімія.

Візія – кафедра хімії та хімічної освіти є структурним підрозділом хіміко-біологічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького, в якому реалізується підготовка фахівців у галузі середньої та хімічної освіти. Візія досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей МДПУ імені Богдана Хмельницького: компетентність, доброчесність, професіоналізм, якість, креативність, відповідальність.

Створюються оптимальні умови для опанування теоретичних і практичних основ хімічних дисциплін методами лабораторних та наукових хімічних досліджень, статистичної обробки експериментальних даних, а також інтерпретації результатів хімічних досліджень.

Формуються навички дослідження, інтерпретації та використання результатів хімічниїх досліджень з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

Пріоритети – постійне оновлення методичних розробок лекційних та лабораторних та практичних занять, видання підручників та посібників з діючих курсів. Якість, науковість, системність, послідовність, чесність та відкритість, доброзичливість до студентів, комунікативність, розвиток.

Перспективи – Розробка, модернізація та впровадження освітніх програм відповідно до стандартів вищої освіти за вимогами ринку праці, що стоять перед українською вищою школою та хімічною наукою. Удосконалення навчальних робочих програм з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Співпраця з провідними підприємствами, організаціями, установами з питань проведення тематичних занять, майстер-класів, тренінгів та практики студентів.