Історія кафедри

Кафедра хімії – одна з найстаріших кафедр Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яка була заснована у 1933 році.

З 1996 року кафедру було реорганізовано в дві кафедри:

– неорганічної хімії та методики викладання хімії під керівництвом д.пед.н., професора  Максимова О.С. та

– кафедру хімії і хімічної технології, під керівництвом к.тех.н., професора Хорошилової Т.І.

Саме у цей період на кафедрі хімії та хімічної технології починаються наукові дослідження, пов’язані з хімією високомолекулярних сполук, вивчається багаторазова переробка полімерних матеріалів, зокрема поліетилену високого тиску і поліефірів. Роботи проводяться разом з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), а також з Інститутом хімічної технології (м. Рубіжне). У той же час науково-педагогічні працівники кафедри неорганічної хімії продовжують займатися педагогічною інноватикою, методикою викладання хімії тощо.

З 1997 року на кафедрах відкрито аспірантури за спеціальностями «Технологія полімерних і композиційних матеріалів», якою керувала кандидат технічних наук, професор Хорошилова Т.І. та «Теорія і методика навчання хімії”, якою керує професор, доктор педагогічних наук Максимов О.С. Під керівництвом проф. Максимова О.С. було захищено 6 кандидатських дисертацій.

З 2005 року кафедру хімії і хімічної технології очолює кандидат хімічних наук, доцент Данченко О.О. Наукові інтереси викладачів кафедри значно розширюються, виникають нові напрямки наукових досліджень і, як наслідок, кафедру перейменовують у кафедру органічної і біологічної хімії. З 2009 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія загальної та прикладної біохімії. Оленою Олександрівною Данченко створено наукову школу і відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». Під керівництвом Олени Олександрівни було захищено 3 кандидатські дисертації.

З вересня 2014 року завідувачем кафедри органічної і біологічної хімії був канд. техн. наук, доцент Хромишев В.О., який одночасно керував відділом ліцензування та акредитації університету, а з 1 березня 2017 року кафедру очолила канд. пед. наук, доцент, Заслужений працівник освіти України Дюжикова Т.М.

З вересня 2022 р. кафедри неорганічної хімії і хімічної освіти та органічної і біологічної хімії були об’єднанні в кафедру хімії та хімічної освіти і повністю було оновлено склад кафедри.

З 2001 року акредитована магістратура зі спеціальності 014.06 Середня освіта. Хімія”. Починаючи з 2015 року кафедра готує не тільки учителів хімії і біології, а й бакалаврів і магістрів за спеціальністю 102 «Хімія». Підготовка за цією спеціальністю дозволяє сформувати професійні компетентності хіміка-дослідника і орієнтуватися на вимоги сучасної підготовки спеціаліста хімічної галузі. Об’єктами діяльності бакалавра та магістра за спеціальністю  «Хімія» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ Запорізького регіону, де виникають завдання хімічного контролю й аналізу.

Підготовка на кафедрі ведеться за двома освітньо-професійними програмами: «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство»  та «Хімія».

Кафедра забезпечує викладання 22 навчальних дисциплін нормативного та варіативного циклів підготовки студентів спеціальностей 014.06 «Середня освіта. Хімія» та 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання та проведення 3-х видів навчальних практик.

За останні 5 років дипломи бакалаврів отримали більше 100 здобувачів, магістрів – 72 випускника кафедри.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на реалізацію принципів інтеграції, диференціації та гуманітаризації, розв’язання проблеми індивідуалізації навчання та впровадження особистісно-орієнтованого підходу до студентів. Особлива увага зосереджена на зростанні якості освітньої діяльності кафедри. Навчально-методична робота на кафедрі здійснюється у вигляді методичних нарад, науково-методичних семінарів, засідань кафедри, розробки і вдосконалення навчально-методичних матеріалів. 

Методичний рівень викладання підвищується шляхом участі викладачів у роботі обласних і міських предметних методичних об’єднаннях, науково-методичних семінарах, конференціях; оцінюється під час підсумків рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

На кафедрі розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, підготовлено тестові методики оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та навчанням за дистанційною формою. На кафедрі проводиться систематична індивідуальна робота зі студентами. Щорічно організовуються предметні олімпіади з хімії, переможці яких беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

Під час дистанційної роботи університету широко впроваджується робота віртуальних хімічних лабораторій. Викладачами кафедри записуються відео заняття і лабораторні роботи, які використовуються для викладання дисциплін кафедри під час дистанційного навчання.

В рамках комерціалізації наукової діяльності кафедри, під керівництвом проф. Максимова О.С. за останні роки було організовано і проведено більше 20-ти семінарів, тренінгів, майстер-класів, наукових консультацій для учителів хімії щодо професійного стандарту. В цих заходах взяли участь учителі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно апробують результати своїх наукових досліджень і навчально-методичних наробок, беручи участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. За останні 5 років викладачі взяли участь у 40 конференціях різного рівня.Працівниками кафедри, в період з 2018 по 2023 рр. опубліковано більше 150 наукових праць, серед яких:- підручники «Нанохімія» (2019) та «Історія хімії» (2020р.),- публікації у фахових виданнях України (17 – категорії Б),- публікації у наукометричних базах даних Scopus (7) і Web of Science (5),- отримано 10 авторських свідоцтв про право на твір і 3 патенти на наукові винаходи,- більше 20-ти статей у різних виданнях зі студентами магістратури,- навчально-методичні посібники і методичні рекомендації з освітніх компонентів кафедри.

Провідний фахівець кафедри, проф. Максимов О.С., з 2014 року (наказ МОН України №793 від 04.07.2014 р.) по 2020 був головою спеціалізованої вченої ради К.18.053.01 при МДПУ імені Богдана Хмельницького із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки і 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. За цей період в раді було успішно захищено 48 кандидатських дисертацій. Відповідно до наказів МОН України (№1064 від 18.08.2020 р. та №1296 від 02.12.2021 р.) професора Максимова О.С. двічі призначали головою тимчасових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій доктора філософії.

Серед відомих випускників кафедри – педагог-новатор Гузик Микола Петрович, академік, професор Гарвардського університету. Кафедра пишається й іншими своїми випускниками, серед них: Вєльчинська О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України), Палешко Л.С. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), Рудніченко О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України), Малько С.В. (кандидат біологічних наук, старший викладач ТДАТУ) та ін.

Сьогодні співробітники кафедри докладають максимум зусиль для забезпечення високої якості освітнього процесу, підвищення рівня науково-технічного забезпечення та зростання власного професіоналізму.