Практики


Практична підготовка здобувачів вищої освіти

На кафедрі здійснюється практична підготовка здобувачів вищої освіти у межах спеціальностей:

101 Екологія («бакалавр», «магістр», та «доктор філософії»);

091 Біологія («бакалавр» та «доктор філософії»);

014.05 Середня освіта (Біологія) («бакалавр»);

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) («бакалавр»);

014.06 Середня освіта (Хімія) («бакалавр»);

014.07 Середня освіта (Географія) («бакалавр»).

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією із складових освітнього процесу підготовки фахівців першого, другого (освітньо-професійних) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», та «доктор філософії» здійснюється у відповідності до графіка освітнього процесу та спрямовується на забезпечення набуття майбутніми фахівцями практичних навичок і компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Постійними (стаціонарними) базами практик кафедри:

– є навчально-польова база «Ромашка» у с. Богатир Якимівського району на березі Молочного лиману;

– навчально-наукова база у с. Степанівка Приазовського району на березі Азовського моря;

– навчально-польовий екологічний стаціонар в Азово-Сиваському національному природному парку на півострові Бірючий;

– екологічний майданчик агробіологічного комплексу університету.

На кафедрі, залежно від конкретної освітньої програми підготовки, проводяться навчальні і виробничі практики з фаху. Середня тривалість навчальних практик – 2 тижні, виробничих – 6 тижнів. Зміст, послідовність та вимоги до практик визначаються наскрізною та робочою програмами, що розробляються викладачами кафедри згідно з навчальним планом відповідно до освітньої програми.

На кафедрі систематично проводиться робота щодо оновлення програм практичної підготовки та навчально-методичного забезпечення практик відповідно до освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів, створення умов для якісного проведення практичної підготовки, пошуку нових форм проведення практик та налагодженню міцних зв’язків із роботодавцями та представниками роботодавців, переукладання договорів з керівниками баз практик та розширення мережі нових баз практик. Укладені наскрізні програми практичної підготовки у межах освітніх програм.

До керівництва практичною підготовкою здобувачів вищої освіти залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які мають досвід практичної роботи та беруть безпосередню участь в освітньому процесі або викладають дисципліни, з яких проводиться практика. На базах практик до керівництва залучаються кваліфіковані спеціалісти, які надають студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами та створюють належні умови для виконання програми практики.

Організаційні питання щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти, її хід і підсумки обговорюються на засіданнях кафедри. Результати та події, що відбуваються під час проходження практик, систематично висвітлюються на сайті Університету (у вигляді інформаційних публікацій) та підсумкових конференціях (у формі звітів, семінарів тощо).

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти мають можливість побувати на тематичних одноденних екскурсійних виїздах: зоологічні екскурсії щодо дослідження фауни в різних біотопах Північно-західного Приазов’я, генетичні екскурсії щодо дослідження внутрішньовидової та міжвидової мінливості, генетичного і фенотипічного поліморфізму в природних популяціях живих організмів

Екологічні практики мають на меті дослідження екосистем узбережжя Азовського моря в межах Азово-Сиваського та Приазовського національних природних парків, водних і навколоводних екосистем лагун та лиманів (Болградський Сивашик, Утлюцький лиман, Молочний лиман, Тубальський лиман), антропогенно модифікованих екосистем півострова Бірючий, Старобердянського лісництва, пляжевих зон Азовського узбережжя.

Виробничі практики із фаху здобувачі вищої освіти спеціальності 101 Екологія проходять на базах підприємств, в організаціях та установах м. Мелітополя і за його межами (м. Запоріжжя, біосферний заповідник Асканія Нова) на підставі укладених довгострокових або короткострокових договорів.

Щороку кількість укладених договорів із підприємствами, організаціями та установами на проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти зростає, що свідчить про розширення співпраці з роботодавцями та налагоджену систему організації практик, що надає здобувачам набути найсучасніші компетенції та кваліфікації, здобути кращий практичний досвід і буде важливим чинником для їх подальшого кар’єрного зростання вже поза межами ЗВО. Більшість договорів про співпрацю завершили свою дію у 2018-2019 роках та оновлені у 2020 році.

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА АСПІРАНТІВ

      Важливим освітнім компонентом ОНП для підготовки аспірантів на рівень доктора філософії в нашому університеті являється виробнича (педагогічна) практика. Згідно плану практики аспіранти відвідують заняття, які проводять їх наукові керівники, а також провідні викладачі інших кафедр хіміко-біологічного факультету. Також аспіранти готують та проводять заняття з студентами в аудиторіях, та заходи поза аудиторіями. За проханням деканату хіміко-біологічного факультету та Центру профорієнтаційної роботи в червні аспіранти Борисов В., Генсицький М., Горбань Д. провели екскурсії для учнів старших класів міських і районних шкіл та слухачів Малої академії наук в зоологічному та анатомічному музеях університету, учбових аудиторіях. Вони розказали про наукові дослідження, що проводяться  аспірантами і студентами факультету. Учням сподобався показ та захопливі розповіді про унікальні експонати музею, раритетні види,  й нові для нашого регіону  види тварин.