Наукова діяльність

За останні 15 років науково-педагогічними працівниками кафедри біології людини та екології було виконано наступні наукові теми:

 1. «Біологічні особливості видів вселенців фауни Північного Приазов’я, їх дія на екосистеми і прогнозування наслідків для господарської діяльності (2006-2010 рр.)» Державний реєстраційний номер 0106 U 008386.
 2. «Розробка системи інтегрального моніторингу біорізноманіття екосистем Північного Приазов’я (2006-2009 рр.)». Державний реєстраційний номер 0106U008684.
 3. «Комплексні урбоекологічні дослідження селітебного ландшафту міста Мелітополя (2010-2012)».
 4. «Зоокомплекси штучних лісових насаджень Північного Приазов’я, шляхи їх збереження та збагачення в умовах трансформації ландшафту та клімату (2011-2013 рр.)». Державний реєстраційний номер 0111U005130.
 5. «Оцінка стану природних та штучних екосистем північно-західного Приазов’я (2013-2015)», Державний реєстраційний номер 0113U002248.
 6. «Морфофункціональні особливості організму студентів (2014-2016 рр.)». Державний реєстраційний номер
 7. «Вікові особливості реактивності серцево-судинної системи і мікроциркуляції крові у студентів і спортсменів під час дії фізичного навантаження (2014-2016 рр.)». Державний реєстраційний номер 0114U
 8. «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атласу урбанізованих видів тварин малого міста (Північно-Західне Приазов’я)» (2016-2018), Державний реєстраційний номер – 016U006756.
 9. «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді (2017-2019 рр.)». Державний реєстраційний номер 0117U006705.
 10. «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час нітритної метгемоглобінемії (2017-2019 рр.)» Державний реєстраційний номер 0117U006710.
 11. «Дослідження впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище м. Мелітополя, розробка програми їх збору та утилізації (2019-2022). Державний реєстраційний номер держреєстрації – 0119U001423.
 12. «Розвиток немічної гіпоксії та деякі шляхи її корекції (2020-2022 рр.)». Державний реєстраційний номер 0120U101438.
 13. «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді (2020-2022 рр.)». Державний реєстраційний номер

За вказаними тематиками захищено 4 докторські дисертації та 9 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 статей та одержано 35 патентів. Виконано 13 госпдоговірних робіт.

Науково-педагогічні працівники кафедри біології людини та екології мають високу публікаційну активність. Результати їх наукової роботи регулярно публікуються на сторінках журналів, що індексуються у науково-метричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection та фахових виданнях. Серед них: «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies», Ecologia Balkanica, Ekológia (Bratislava), «Journal of Applied Phycology», «Hydrobiological Journal»,  Scientific Horizons, Vascular Pharmacology, Fiziolohichnyi zhurnal, Neurophysiology, Pharmacologyonline, які індексуються наукометричною базою Scopus; «Eurasian Soil Science», «Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University», «Biosystems Diversity», що входять до індексованих видань наукометричної бази Web of Science; фахових виданнях: Novitates Theriologicae, Theriologia Ukrainica, «Агрологія», «Екологія і ноосферологія», «Ґрунтознавство», «Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького»; Вісник Запорізького національного університету, Фізіологічний журнал, «Український журнал медицини, біології та спорту», Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та інших наукових вісників.

Всі публікації можна знайти на сайтах науково-метричних баз та за посиланням http://eprints.mdpu.org.ua/.

ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у виконанні наукових розробок та прикладних наукових досліджень, виступають керівниками та виконавцями наступних наукових тем (проєктів):

Проєкт Європейського Союзу «Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway» (EU LIFE+ Nature project LIFE10 NAT/GR/000638), участь у польових дослідженнях рідкісних видів птахів у національному парку Хортобадь (Balmazújváros, Hortobágy, Hungary) та створенні міжнародної системи інформування про стан рідкісних видів птахів в Європі «LWFG Groupe» (Горлов П.І.).

«Оцінка стану орнітофауни території проектованої лінії електропередачі 330 кВ ПС Азовська ВЕС – ПС Молочанська» (2018-2019 рр.) (наукова розробка).

«Моніторинг орнітофауни території проектованої Азовської ВЕС для оцінки можливих загроз птахам від її експлуатації» (2019-2020 рр.) (наукова розробка).

«Проведення моніторингових досліджень стану орнітофауни, хіроптерофауни, рослинних комплексів (угруповань) та місць існування на території Новотроїцької та Овер’янівської вітрових електростанцій сумарною потужністю 140 МВт в Херсонській області» (Договір №07-НВП/03-21 від 20 березня 2020 року).

«Проведення моніторингових досліджень стану орнітофауни, хіроптерофауни, рослинних комплексів (угруповань) та місць існування на території проекту Каланчацької вітрової електростанції сумарною потужністю 300 МВт включно з ЛЕП 150 кВ довжиною приблизно 35 км та трьома підстанціями в Херсонській області з оцінкою впливів на території водно-болотних угідь та Смарагдової мережі» (Договір №05-НВП/03-21 від 20 березня 2020 року).

«Проведення досліджень сезонного стану орнітологічних комплексів та спеціальних досліджень контрольних ВЕУ і моніторингових трансект ПЛ 150 кВ на території Мирненської ВЕС для підготовки рекомендацій щодо уникнення зіткнення тварин у межах Мирненської ВЕС» (Договір №06-НВП/03-21 від 20 березня 2020 року).

«Проведення спеціальних досліджень щодо обстеження контрольних ВЕУ (фаза 1 експлуатації) та моніторингових трансект ПЛ 330 кВ на предмет пошуку доказів зіткнення з конструкціями ВЕУ та  ПЛ 330 кВ птахів та рукокрилих, підготовка рекомендацій щодо уникнення загибелі тварин у межах Запорізької ВЕС» (Договір № 10-НВП/10-20 від 09.11.2020 р.).

«Оцінка стану орнітофауни території проектованої лінії електропередачі 330 кВ ПС Азовська ВЕС – ПС Молочанська» (2018-2019 рр.). Науково-дослідна робота на замовлення ТОВ «EНБITI УКРАЇНА» (за договором №2/0819 від 01.08.2019 р.).

 Йоркіна Н.В. «Оцінка антропогенного впливу на довкілля за показником гемеробії», номер держреєстрації – 0121U111690; Поліський Національний Університет (участь у виконанні робіт за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень).

Частина викладачів бере участь у розробці проектів організації, проектів утримання та реконструкції територій природно-заповідного фонду України – природних та біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків тощо.

З викладачів кафедри проф. Воровка В.П. активно долучається до здійснення такого виду діяльності. Так, він брав участь у розробці проектів організації природних заповідників «Дніпровсько-Орільський» (2018), «Єланецький степ» (2020), «Михайлівська цілина» (2019-2020), національних природних парків «Кармелюкове Поділля» (2018), «Нижньодніпровський» (2019), «Шацький» (2019-2020), регіональних ландшафтних парків «Приінгульський» (2018), «Міжрічинський» (2019), «Мальованка» (2020).

Викладачі кафедри в індивідуальному порядку беруть участь у виконанні наукових розробок у галузі біологічних та інших наук (за класифікатором видів діяльності). Така робота здійснюється на основі відповідних положень про Проект організації території біосферного заповідника, природного заповідника, національного природного парку, регіонального ландшафтного парку, затверджених Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06 липня 2005 року № 245 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 серпня 2014 року № 273) та відповідних їм методичних рекомендацій.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У ВИКОНАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження сумісно із представниками підприємств, організацій, установ. Тісний взаємозв’язок викладачів з науково-дослідним інститутом різноманіття наземних та водних екосистем МДПУ ім. Б. Хмельницького, Азово-Чорноморською орнітологічною станцією, громадською організацією «Лагуна», Інститутом зоології НАНУ, Університетом м. Граца, Австрія (договір про наукову співпрацю з 01.09.2014 – 2017 рр.), Поморською академією в Слупську (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w. Słupsku) (договір від 03.03.2016 р.), Міжнародним центром астрономічних і медико-екологічних досліджень НАН України, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця АН України (2016-2021 рр.), Українською військовою медичною академією (м. Київ), Національним університетом фізичного виховання та спорту України (м. Київ), Запорізьким національним університетом, ДУ Інститутом громадського здоров’я О.М. Марзєєва, Київським інститутом геронтології АМН України.

Завідувач кафедри проф. Воровка В.П. є співзасновником і директором приватного підприємства «Центр екологічного управління», виконує наукові дослідження у галузі біологічних та інших наук та тісно співпрацює з керівництвом і науковими відділами установ природно-заповідного фонду України. Крім того, проф. Воровка В.П. брав участь у виконанні наукових досліджень із представниками Міністерства екології та природних ресурсів України, зокрема «Інвентаризація водно-болотних угідь України» (2018). За результатами підготовлені та опубліковані «Методичні рекомендації до складання та оновлення описів водно-болотних угідь України» (Київ-Херсон: Олді-Плюс, 2020. 168 с.)

Упродовж останніх років науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у заходах, організованих науковими установами НАНУ (зокрема Інститутом зоології ім. Шмальгаузена, Інститутом географії, Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезнєвського та іншими), галузевими академіями та організаціями.

Спільно з департаментом екології Запорізької обласної державної адміністрації співробітники кафедри провели ряд заходів екологічного спрямування.

Доцентом кафедри Йоркіною Н.В. виконано ряд науково-технічних робіт на території Полтавської області за послугою ДК 021:2015:73110000-6 (замовник ТОВ «ЮНІК ГРУПС») проекту «Наукові дослідження з метою визначення заходів для відновлення і підтримання гідрологічного стану річок Полтавської області» (2021-2022 рр.).

 РОЗРОБКА ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТАМИ КАФЕДРИ

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 101 Екологія. Розробляються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. На цей час в аспірантурі навчається 6 аспірантів, кожен з яких досліджує індивідуальну наукову тему (див. аспірантура).

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заходи щодо дотримання академічної доброчесності аспірантів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Їх суть:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Форми порушення академічної доброчесності здобувачами освіти вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями закладу вищої освіти.

Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за порушення академічної доброчесності передбачена така академічна відповідальність:

До захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді:

Виявлення спеціалізованою вченою радою порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, є підставою для відмови у присуджені ступеня доктора філософії без права її повторного захисту.

Якщо спеціалізована вчена рада встановила порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі спеціалізована вчена рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

Після захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Виявлення МОН академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів спеціалізованої вченої ради на два роки права участі в атестації здобувачів.

Здобувач має право ознайомитися з узагальненим висновком МОН після прийняття МОН рішення про скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. Копія такого висновку надається здобувачеві у місячний строк на його прохання.

Якщо рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв’язку з порушенням вимог до дисертації та наукових публікацій, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація може бути подана до захисту здобувачем повторно після її доопрацювання не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про скасування такого рішення спеціалізованої вченої ради.

Якщо рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв’язку з порушенням академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація не може повторно подаватися до захисту.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції:
 • на рішення спеціалізованої вченої ради про відмову у присудженні ступеня доктора філософії здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворена рада, або до МОН;
 • на рішення МОН про скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії здобувач може подати апеляцію до МОН не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття;
 • рішення МОН за результатами розгляду апеляції може бути оскаржено у судовому порядку;
 • у разі прийняття рішення суду щодо повторного розгляду дисертації та атестаційної справи здобувача такий розгляд здійснюється МОН із залученням фахівців, які не брали участі у попередній експертизі дисертації.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

На кафедрі регулярно проводяться кафедральні, міжкафедральні та загальнофакультетські наукові семінари, присвячені різноманітним галузям наукових досліджень.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Впровадження викладачами кафедри результатів наукової роботи в освітній процес відбувається через перегляд та удосконалення освітніх компонентів освітніх програм відповідно до результатів наукової діяльності та нових передових світових наукових ідей.

ЦИФРОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Усі викладачі кафедри мають авторські профілі у наукових базах даних ORCID, ResearchGate, Google Scholar, Web of Science ResearchID, Scopus залежно від того, в якій базі публікується і цитується викладач. Цифрова ідентифікація науково-педагогічних працівників кафедри відображена в інформації про кожного викладача (див склад кафедри). 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ КАФЕДРИ

В рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (проф. Воровка В.П., 2018) та кандидата наук (Йоркіна Н.В., 2018). Вчене звання доцента кафедри здобула Йоркіна Н.В. (2019).

Горна О.І. пройшла курси підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті на кафедрі фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини з «26» березня 2018 року по «26» квітня 2018 року. Обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво ПК № 00353 Наказ № 233-к від 23 березня 2018 р.

Прокоф’єва О.А. пройшла науково-педагогічне стажування в Інституті підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Йоркіна Н.В. пройшла науково-професійне стажування (180 годин) у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, 2018 р).

Горлов П.І. пройшов підвищення кваліфікації та стажування в міжнародній інженерно-будівельній консалтинговій компанії CDM Smith-Poland (https://www.developmentaid.org/organizations/view/71452/cdm-smith), яка спеціалізується на оцінці впливу на навколишнє середовище (Варшава, Польща). Сертифікат «Professional training “Ecology monitoring of Birds and Bats, Environmental Impact Assesment and Nature Impact Assesment for Wind Farm”, CDM Smith Sp.z.o.o, Warsaw, Poland, Sertificate 28.09.2018».

Воровка В.П. пройшов Міжнародне підвищення кваліфікації в обсязі 45 годин «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти: досвід краєн Європейського Союзу – Україна» (Люблін, Польща, 22.08-05.09.2022 р.).

 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕМ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ІЗ ТЕМОЮ КАФЕДРИ

Тематика наукової роботи студентів відповідає тематиці наукової діяльності викладачів і науковій темі кафедри. На базі кафедри біології людини та екології виконано понад 650 дипломних і магістерських робіт. Наукові роботи, виконані студентами, отримали дипломи різного ступеня на міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах студентських робіт (див. Наукова робота студентів).

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ

Упродовж останніх п’яти років викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових проектах та програмах.

Завідувач кафедри проф. Воровка В.П. бере індивідуальну участь у розробці проекту Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища за темою “Conservation, improvement and management of carbon stocks and biodiversity in the Chornobyl Exclusion Zone” (проект зареєстрований за номером SSFA/2017/20-1; S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003).

К.б.н., доцент Горлов П.І. взяв участь у таких проектах:

– Збереження важливих водно-болотяних місцеперебувань птахів на Нижньому Дніпрі та у Дніпровській дельті України, менеджмент та визначення важливих територій. Project Conservation of important wetland habitats for herons and terns in the lower Dniepr River and Delta, Ukraine: Rufford Small Grant Programme; BuWA Project 08-464, 2008-2009.

– Розміщення, чисельність та менеджмент великого баклана (Phalacrocorax carbo)  на Україні. Project “Cormorant counts in the Western Palearctic” – Ukraine (International Cormorant Research Group (CRG) & The European Commission project ‘CorMan), 2012-2013.

– Проєкт Європейського Союзу «Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway» (EU LIFE+ Nature project LIFE10 NAT/GR/000638), прийняв участь у польових дослідженнях рідкісних видів птахів у національному парку Хортобадь (Balmazújváros, Hortobágy, Hungary) та створенні міжнародної системи інформування про стан рідкісних видів птахів в Європі «LWFG Groupe», 2013.

У 2021 році викладачі кафедри взяли участь у міжнародному грантовому проекті з впровадження системи екомоніторингу у мобільний додаток «Смарт Сіті Мелітополь» фонду «Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.