Місія та візія кафедри

Мета: забезпечення процесу освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями «біологія» та «екологія», випуск конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності 101 Екологія, 091 Біологія та 014 Середня освіта. Біологія для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в сучасному освітньому просторі.

Місія: кафедра створює, зберігає та поширює знання у природничій (екологія та біологія) сфері, розвиває здібності до пошукової діяльності в межах професійного спрямування, формує біологічно та екологічно грамотну, чесну, свідому і небайдужу особистість, здатну до незалежного професійного творчого мислення та відповідальної фахової діяльності. Набуття академічної та професійної кваліфікації вчителя біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти  у галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Підготовка сучасного фахівця – еколога у галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія та сучасного фахівця-біолога у галузі знань 09 Біологія спеціальності 091 Біологія.

Візія: кафедра є структурним підрозділом хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, де реалізується підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі середньої, екологічної та біологічної освіти. Візія досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей МДПУ імені Богдана Хмельницького: компетентність, професіоналізм, якість, креативність, доброчесність. Кафедра проваджує екологічні та біологічні інновації й активно впливає на екологічну свідомість жителів міста та регіону, реалізує проекти у галузі збереження біорізноманіття, раціонального природокористування, охорони природи, збереження здоров’я людини. На кафедрі органічно поєднуються освітня діяльність з науковою та практичною у сферах біології, екології та охорони довкілля.

У здобувачів формуються навички дослідження й оцінки стану екологічних та біологічних систем різного рівня організації, інтерпретації та використання результатів екологічних та біологічних досліджень з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

Пріоритети: якість, науковість, системність, послідовність, чесність та відкритість, доброзичливість до здобувачів, комунікативність, розвиток. Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання екологічних та біологічних дисциплін. Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських занять, видання підручників та посібників з діючих курсів.

Перспективи: стати науково-дослідним осередком університету на основі інноваційної діяльності, підготовка висококваліфікованих фахівців та залучення їх до участі у проектах в галузі біології, екології, збереження людського здоров’я, раціонального природокористування та охорони природи.

Перспективні напрями розвитку:

  • поглиблення знань та формування компетентностей майбутніх фахівців через високий особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри;
  • активна участь викладачів кафедри в наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня;
  • розробка, модернізація та впровадження освітніх програм відповідно до стандартів вищої освіти за вимогами ринку праці, що стоять перед українською вищою школою;
  • розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
  • удосконалення навчальних робочих програм з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
  • підготовка до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій за навчально-науковим спрямуванням кафедри;
  • дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
  • співпраця з провідними підприємствами, організаціями, установами з питань проведення тематичних занять, майстер-класів, тренінгів та практики студентів.