Наукова діяльність

На кафедрі виконувались наступні науково-дослідні теми:

«Еколого-біологічні особливості функціонування екосистем півдня України як основа збереження їх біологічного різноманіття» (2013-2015 рр.,  (№ ДР 0113U001521)

«Антропогенна динаміка та біорізноманіття екосистем Північного Приазов’я (діагностика, моніторинг, соціально-екологічний аспект)» (2016-2018 рр., (ДР № 0116U006755)

«Біологічні системи природних і антропогенних територій півдня України (сучасний стан, управління і оптимізація)» (2019-2021рр., керівник: к.б.н., доц. Подорожний С.М., (ДР №0119U101383)

На сьогодні кафедра працює за затвердженою темою «Біологічні системи природних і антропогенних територій півдня України (сучасний стан, управління та оптимізація)» (01.01.2019– 31.12.2021). Науковий керівник: к.б.н., доцент Подорожний С.М.

Розділ 1. Екологія і різноманіття водоростей природних і антропогенних екосистем.

Солоненко А.М., д.б.н., професор – «Водорості північно-західного  узбережжя Азовського моря (видовий склад, таксономічна структура, екологічні особливості, участь в пелодоутворенні)».

Жуков О.В., д.б.н., професор – «Біогеоценотичний покрив техногенних територій півдня України». Є членом спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 08.051.04 ДНУ та                Д 08.804.02 ДДАЕУ

Брен О.Г., старший викладач – «Водорості північно-західного узбережжя Азовського моря (видовий склад, таксономічна структура, екологічні особливості, участь в пелодоутворенні)».

Арабаджи-Тіпенко Л.І., ассистент – «Різноманітність синьозелених водоростей природного середовища».

Розділ 2. Флороценотична складова біологічних систем

Подорожний С.М., к.б.н., доцент – «Дерева і чагарники природних і антропогенних територій півдня України (видовий склад, сучасний стан, шляхи оптимізації деревних насаджень)».

Пюрко О.Є., к.б.н., доцент – «Структурно-фізіологічні особливості рослин в умовах природного і міського середовища».

Туровцева Н.М., к.с.г.н., доцент –  «Історія, розвиток і сучасний стан садівництва міста Мелітополя».

Павленко О.М., к.т.н., доцент – «Комп’ютерне проектування інфраструктурних об’єктів міста Мелітополя».

Розділ 3. Еколого-біологічні аспекти освіти в умовах урбанізованих територій.

Логвіна-Бик Т.А., к.п.н., доцент – «Біологічна освіта в умовах урбанізованих територій».

Результати наукової і науково-методичної роботи кафедри ботаніки і садово-паркового господарства публікуються на сторінках журналів: «Hydrobiological Journal», «Avocetta», «International Journal on Algae», «Algal Research», «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies», «Journal of Applied Phycology», які індексуються наукометричною базою Scopus; «Eurasian Soil Science», «Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University», «Biosystems Diversity», «Algal Research», що входять до індексованих видань наукометричної бази Web of Science; фахових виданнях: «Український ботанічний журнал», «Екологія і ноосферологія», «Альгология», «Ґрунтознавство», «Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького»; наукових вісників; включені в збірники тез доповідей конференцій різних рівнів.

Публікації  викладачів  кафедри ботаніки і садово-паркового господарства за 2017-2021 роки

Вчені кафедри активно співпрацюють з колегами із Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту екології Карпат НАН України, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Національного лісотехнічного університету України, Криворізького ботанічного саду НАН України, Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Азово-Сиваського НПП, НПП «Приазовський»,  Інституту олійних культур НААН України, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Науковці кафедри беруть  участь у міжнародних та загальноукраїнських проектах «Ключові ботанічні території», «Червона книга України», «Розробка менеджмент-плану природних комплексів та  ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обиточна», «Розробка менеджмент-плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Молочний лиман» та ін.

Подорожний С.М.   експерт міжнародного проекту «Вразливість регіону дельти Дунаю (Україна, Румунія, Молдова) до змін клімату: сценарії і прогнози кліматичних змін» під егідою Всесвітнього фондом природи (WWF) в Україні 2014-2015.

Подорожний С.М.  експерт міжнародного проекту «Assessment of the restoration projects of the Tataru and Ermakov Islands of the Danube Delta» під егідою WWF International Дунай-Карпатської програми (2018 р.),

Науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем

На кафедрі у 2008 році створена науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем в якій працюють викладачі, аспіранти, студенти. Дослідження охоплюють такі напрями: водорості лісових підстилок хвойних і листяних природних і штучних насаджень, водорості грунтів степових фітоценозів еталонних та антропогенно змінених, водорості техногенних відвалів та їх участь у процесах первинного ґрунтоутворення, водорості галофільних екосистем та участь у пелоїдоутворенні, водорості ризосфери рослин (керівник Мальцева І.А., д.б.н., професор).

Лабораторія хімічного аналізу та молекулярно-генетичних досліджень

Створена у 2019 році на базі хіміко-біологічного факультету (керівник Солоненко А.М., д.б.н., професор).

Основні напрямки роботи лабораторії:

  • проведення фундаментальних й прикладних наукових досліджень з різних напрямів аналітичної хімії та молекулярно-генетичних досліджень;
  • здійснення моніторингу природного середовища, оцінки безпеки водних і наземних екосистем;
  • пошук і дослідження біотехнологічно цінних штамів мікроорганізмів молекулярно-філогенетичними методами;
  • залучення до експериментально-дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти за освітніми програмами біологічного спрямування;
  • проведення лекторіїв, тренінгів, круглих столів з актуальних питань біології та аналітичної хімії для різного кола слухачів;
  • надання платних послуг у сфері освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, а також у сфері міжнародного співробітництва;
  • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес та інші види діяльності.

Стартапи

Соціально-освтній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю»

Викладачі кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького активні учасники соціально-культурних проектів.

Так, 28 вересня 2019 року в рамках проведення інтеркультурного фестивалю «Віра. Надія. Любов» був реалізований соціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію.Зроблю».

Мета заходу – формування навичок міжкультурної комунікативної компетентності освітянської молоді в культурно-освітньому просторі міста. Презентовані інноваційні методи взаємодії, сучасні інтерактивні локації, до яких жваво долучилися діти, школярі та дорослі, дозволили кожному учаснику всесторонньо пропрацювати цікаві ідеї, отримати можливість «прокачати» навички міжкультурної компетентності на основі невимушеного спілкування та творчої взаємодії, проявити свою індивідуальність.

Дякуємо всім учасникам хакатону за активність, відкритість до нового досвіду, прагнення до саморозвитку.

Найвагоміші наукові роботи

Авторське свідотцтво Туровцева Н.М. (робоча програма Основи хортікультури)

Пропозиції та послуги кафедри.

Викладачі та співробітники кафедри можуть запропонувати наступні види послуг та наукових консультацій:

Інформаційний лист щодо тренінгу 2020

Наукові звіти з 2017 по 2021 роки

Комплексний науковий звіт за 2017 календарний рік

Комплексний науковий звіт за 2018 календарний рік

Комплексний науковий звіт за 2019 календарний рік

Комплексний науковий звіт за 2020 календарний рік

Комплексний науковий звіт за 1 півріччя 2021 календарного року

Наукові праці викладачів

Монографія Бондарєв Д. Л., Кунах О. М., Жуков О. В., Фенологія нересту риб середньої течії річки Дніпро

Презентація доповіді «ГІС-технології та просторовий аналіз у практиці дослідження водних макрофітів заповідних територій», яка була представлена 16 листопада 2022 року на онлайн-конференції присвяченій Дню ГІС

Бондарев Дмитро – доктор філософії, старший науковий співробітник природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський»
Кунах Ольга – доктор біологічних наук, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Жуков Олександр – доктор біологічних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (спікер).

Водні макрофіти