Практики

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Практична підготовка є однією із складових освітнього процесу підготовки фахівців першого та другого ступенів вищої освіти та здійснюється у відповідності до графіка освітнього процесу. Під час проходження практики студент має змогу перевірити набуті в процесі навчання теоретичні знання та засвоїти практичні уміння й навики з фахових дисциплін, необхідних для подальшої професійної діяльності майбутніх фізичних реабілітологів у закладах санаторно-курортного та оздоровчо-реабілітаційного типу. Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових, дипломних та наукових робіт.

Мета практики: оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації та засобами реабілітаційних заходів в галузі їх майбутньої професії. Формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Поглиблення, вдосконалення і закріплення практичних умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності майбутніх фізичних реабілітологів, терапевтів і ерготерапевтів у закладах лікувально-профілактичного, санаторно-курортного та оздоровчо-реабілітаційного типів.

Зміст, послідовність та вимоги до практик визначаються робочою програмою, що розробляються викладачами кафедри згідно з навчальним планом відповідно до освітньої програми. На кафедрі систематично проводиться робота щодо оновлення програм практичної підготовки та навчально-методичного забезпечення практик, пошуку нових форм проведення практик та налагодженню міцних зв’язків із роботодавцями та представниками роботодавців, переукладання договорів з керівниками баз практик та розширення мережі нових баз практик.

До керівництва практичною підготовкою здобувачів вищої освіти залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які мають досвід практичної роботи та беруть безпосередню участь в освітньому процесі або викладають дисципліни, з яких проводиться практика. На базах практик до керівництва залучаються кваліфіковані спеціалісти, які надають студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами та створюють належні умови для виконання програми практики.

Організаційні питання щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти, її хід і підсумки обговорюються на засіданнях кафедри. Результати та події, що відбуваються під час проходження практик, систематично висвітлюються на сайті у вигляді інформаційних публікацій та підсумкових конференціях у формі звітів.

БАЗИ ПРАКТИК

Наукові лабораторії кафедри анатомії та фізіології людини та тварин

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області

Договори про співпрацю

Робоча програма виробничої практики за освітньою програмою Біологія. Фізична реабілітація за ступенем вищої освіти бакалавр

Робоча програма виробничої практики за освітньою програмою Біологія. Фізична реабілітація за ступенем вищої освіти магістр

Звітна документація щодо практичної підготовки здобувачів за освітньою програмою Біологія. Фізична реабілітація