Місія та візія кафедри

КОНЦЕПЦІЯ

стратегічного розвитку кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на період 2020-2025 роки

1. Мета і місія.

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в сучасному освітньому просторі.

Набуття академічної та професійної кваліфікації вчителя біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти  у галузі знань 01 Освіта. Спеціальності 014 Середня освіта Біологія та здоров’я людини. Підготовка сучасного фахівця – біолога у галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

2. Візія.

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин є структурним підрозділом хіміко-біологічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького, в якому реалізується підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі середньої та біологічної освіти. Візія досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей МДПУ імені Богдана Хмельницького: компетентність, професіоналізм, якість, креативність,доброчесність.

Створюються оптимальні умови для опанування теоретичних і практичних основ біологічних дисциплін методами лабораторних та наукових біологічних досліджень, статистичної обробки експериментальних даних, а також інтерпретації результатів біологічних досліджень.

Формуються навички дослідження й оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, інтерпретації та використання результатів біологічних досліджень з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

  1. Пріоритети.

Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання біологічних дисциплін.

Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських занять, видання підручників та посібників з діючих курсів.

Організація та проведення науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників за основними науковими напрямками роботи кафедри із залученням здобувачів вищої освіти, що здійснюється в лабораторіях: Міжвідомча лабораторія медико-біологічного моніторингу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського агротехнологічного університету та лабораторія фізіологічних досліджень.

  1. Перспективи інноваційного розвитку кафедри, центрів, лабораторій.
  • Поглиблення знань та формування компетентностей майбутніх фахівців через високий особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри.
  • Активна участь викладачів кафедри в наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня.
  • Розробка, модернізація та впровадження освітніх програм відповідно до стандартів вищої освіти за вимогами ринку праці, що стоять перед українською вищою школою,
  • Розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.
  • Удосконалення навчальних робочих програм з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору.
  • Підготовка до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій за навчально-науковим спрямуванням кафедри.
  • Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
  • Співпраця з провідними підприємствами, організаціями, установами з питань проведення тематичних занять, майстер-класів, тренінгів та практики студентів.