Станішевська Тетяна Іванівна – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Посада: завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, доцент

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2000; Біологія і хімія; Вчитель біології і хімії

Дисципліни, що викладаються: Вікова фізіологія і валеологія, Хронобіологія, Фізіологія людини та тварин, Екологічна фізіологія

Підвищення кваліфікації, стажування: Отримання атестату професора у 2015 році

Головні досягнення та відзнаки:

 • Член Українського фізіологічного товариства – з 2018 року.
 • Член федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS)
 • Член Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS)
 • знак «Відмінник освіти України» (21.12.2007 р.)
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (26.07.2013 р.)
 • Відзнака «Радість моя, бджілко!» – номінація «Пані науковець» Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2014р.)
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (06.05.2016 р.)
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (28.09.2016 р.)
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України (10.05.2017 р.)
 • Керівник «Лабораторії фізіологічних досліджень» (з 2007 р.)

 

Основні публікації:

Наукові статті, тези у журналах та збірників матеріалів конференцій різних рівнів

 1. СтанішевськаТ.І. Тиреоїдна регуляція теплової вартості скорочення м’яза різних секторах шкали концентрації циркулюючого трийодтироніну / Т. І. Станішевська, О. І. Горна та  І. П. Аносов // Фізіологічний журнал, 60 (3), 2014 – С. 147.
 2. Станішевська Т.І. Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії // Т.І. Станішевська, О.І. Горна // Питання біоіндикації та екології: Періодичне наукове видання. – 2014. – Вип. 19, №2. – С. 203-213.
 3. Станішевська Т.І.Особливості параметрів мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку / І. П. Аносов, О. І. Горна, Т.І. Станішевська // VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю київського національного університету імені Т. Шевченка та 120 річчю від дня народження А.І.Ємченка «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології». – Київ 7-9 жовтня 2014. – С. 48
 4. Станішевська Т. І.Закономірності регуляції фізіологічних функцій за зміненого тиреоїдного статусу / Т.І. Станішевська // Фізіологічний журнал: матеріали XIX з’їзду Українського фізіологічного товариства, 2014 – С. 146.
 5. Станішевська Т. І.  Влияние хронического гипокинетического и острого болевого стресс-факторов на поведенческие реакции животных с разным профилем моторной асимметрии / Т.І. Станішевська, О. І.  Горна,І. П. Аносов // Матеріали VI Міжнародного конгресу Українського товариства нейронаук – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, 2014 – С. 62-63.
 6. Станішевська Т.І. Індивідуально-типологічні особливості реактивності тканинного кровотоку у дівчат-студенток / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (3). 2015 – С. 125-131.
 7. Станішевська Т.І. Суточная динамика показателей микроциркуляции крови у девушек-студенток / Т.І. Станішевська, О.І. Горна, Д.Д. Горбань, Г. С. Бережняк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: Вид-во ХПІ, 2015. – №6. – С. 23-29.
 8. Станішевська Т. І. Характер зависимости между калоригенной адренергической реакцией и уровнем циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс. / Т. І.  Станішевська, О. І. Горна та  І. П Аносов // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). 2015 – С. 129-140.
 9. Станішевська Т. І.  Особливості реактивності капілярного кровотоку у студентів / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань // Scientific Journal “Science Rise” (10/6), 2015 – с. 14-16.
 10. Станішевська Т. І.  Адаптационные особенности поведения крыс с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинетического стресса / Т.І. Станішевська О. І.  Горна та І. П. Аносов //Вісник проблем біології і медицини, 4 (2). 2015 – с. 373-377.
 11. Станішевська Т. І.  Особливості резистентності капілярного кровотоку в студентів при оклюзійній пробі / Т.І. Станішевська, О.І. Горна, Д.Д. Горбань //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 12 (337). – 2016 – С. 156-160.
 12. Станішевська Т.І. Дія больового стресу на поведінкові реакції у тварин із різним профілем моторної асиметрії / Т.І. Станишевська, О.І. Горна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – Луцьк, 2016. – С.138-142.
 13. Станішевська Т. І. Залежність типу мікроциркуляції крові від типу вищої нервової діяльності у студентів / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань, В. І. Денисенко // Вісник ЗНУ. – 2016. – № 1. – С. 102-110.
 14. Станішевськ Т. І.  Особливості резистентності капілярного кровотоку у студентів при оклюзійній пробі / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань  //Науковий журнал «Smart and Young» (11-12). 2016 – с. 4-8.
 15. Станішевська Т. І. Динаміка виникнення ситуативної тривожності у дітей в залежності від їх соматотипу / Т. І. Станішевська, І. П. Аносов, Д. Д. Горбань // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. ‒ Київ, 2016. ‒ Вип. 1. – С. 281-285.
 16. Станішевська Т. І. Вплив різного тиреоїдного статусу на електрофізіологічні та міографічні показники скорочення скелетного м’яза (m. Tibialis anterior) білих щурів / Т. І. Станішевська, І. П. Аносов // Фізіологічний журнал, 62 (2). 2016 – с. 57-63.
 17. Станішевська Т. І. Вікові зміни функціонального стану мікроциркуляції крові організму людини пубертатного періоду онтогенезу / Т. І.Станішевська, О. І. Горна, Ю. І. Хрустальова, Я. А. Сукова, В. Ю. Кардашевська //In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», 10-12.10.2017, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 18. Станішевська Т. І. Вікові особливості тканинного кровотоку у дітей в період пубертатного розвитку / Т. І. Станішевська, О. І. Горна, Ю. І. Хрустальова, Я. А. Сукова, В. Ю. Кардашевська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13). 2017 – С. 131-135.
 19. Станішевська Т.І. Взаимоотношение между парами тиреоиднных гормонов щитовидной железы человека / Т.И.Станишевская, О.И. Горная // Матеріали VIІІ міжнародної наукової конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» ‑ Київ: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2017. – С. 48-49.
 20. Станішевська Т.І.  Динаміка показників серцево-судинної системи студенток у процесі навчання / Т. І. Станішевська, О. І. Горна О. В.  Юсупова А. Антоненко,  К.O. Дубина, Н. Максимів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21). 2017 – с. 5-7.
 21. Станішевська Т. І. Особенности корреляции между разными формами активных йодтиронинов щитовидной железы у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах / Т. І. Станішевська, О  О. І. Горна //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки (8). – 2018 – С. 82-88.
 22. Станішевська Т. І. Особистісно-професійний розвиток вчителя нової української школи в контексті антропологізації сучасної освіти / Т. І. Станішевська, І. П. Аносов //Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 1 (20). – 2018 – С. 17-22.
 23. Станішевська Т. І.  Добова динаміка показників тканинного кровотоку у студенток / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Т. В. Копилова //Фізіологічний журнал, 65 (3). 2019 – С. 156.
 24. Станішевська Т. І. Виявлення зміни резистентності тканинного кровотоку на оклюзійну пробу /Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань, Е. Е.  Ісмаілова // IV Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні питання біологічної науки”. – Ніжин, 2019.
 25. Станішевська Т. І.  Стан психосоматичного здоров`я дітей з різними соматотипами / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна // ХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”. – Харків, 2019.
 26. Станішевська Т. І. Объективизация функционального состояния детского организма в условиях системной физической нагрузки / Т. І. Станішевська, В. Я. Жигало, Т. А. Булавкина, Б. Ф.  Литвин // Человек. Спорт. Медицина, 19 (S1). 2019 – С. 77-82.
 27. Станішевська Т. І.  Адаптаційні можливості серцево-судинної системи студентів / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, А. Касаджи, К. О. Моложон // In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – Мелітополь, 2020.
 28. Станішевська Т. І. Виявлення реактивності капілярного кровотоку при затримці дихання / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д. Д.  Горбань //VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні питання біологічної науки”. – Ніжин, 2020.
 29. СтанішевськаТ. І. Оцінка стану здоров’я сучасного вчителя /Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д. Д.  Горбань, O. В. Тимошенко // ХVІІI Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку». – Харьків, 2020.
 30. Stanishevska Tatiana  Research of the somatic health of student youth using information and communication technologie / Oksana Gorna, Tatiana Stanishevska, Tatiana Kopulova, O. V. Yusupova, D. D.  Horban // International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine E3S Web of Conferences 166, 10034 (2020).

Навчально-методичні видання:

 1. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни / І.П.Аносов, В.Х. Хоматов, Л.В Антоновська, Т.І. Станішевська, Н.Г Сидоряк.. // Підручник – Мелітополь. – 2008. – 433 с.
 2. Станішевська Т.І., Горна О.І., Сидоряк Н.Г., Юсупова О.В. Зошит для практичних занять з курсу вікової фізіології та валеології для студентів денної та заочної форм навчання. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. – 64 с.
 3. Станішевська Т.І., Юсупова О.В., Горна О.І.. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Фізіологія вищої нервової діяльності» / Укладачі: Т.І. Станішевська, О.В. Юсупова, О.І. Горна – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 61 с.
 4. Юсупова О.В., Станішевська Т.І., Горна О.І.. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Педіатрія»/ Укладачі: О.В. Юсупова, Т.І. Станішевська, О.І. Горна – Мелітополь, 2019. – 27 с.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4R0wO3MZ19_v3c4a3-38kS_-ewWtYS-z_oe1Xh0MPYYLLOlmLmp8LvIxiUBk_CBQUfVwR0AY7RkkBwNyrk2KDzsB2TvB0ws-nJlggYPiHP0Gnzho5lFBqeTz6p3A88ymjkI5jqQobzk4ANWMasmmPQ6cA9Xg&user=IuLVTO4AAAAJ

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/W-2766-2017

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4012-7335