Історія кафедри анатомії і фізиології людини і тварин

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин заснована 1 серпня 1971 року внаслідок реорганізації кафедри зоології. Першим завідувачем кафедри став д.б.н., професор Юрій Петрович Антипчук. Протягом 1977-1998 років кафедру очолювали: к.б.н., доцент Іван Олексійович Іванюра (1977-1978 р.р.), нині д.б.н., професор; д.м.н., професор Микола Єрмолайович Кабардин (1978-1979 р.р.), к.б.н., доцент Ганна Іванівна Недєліна (1979-1980, 1985-1988 р.р.), к.б.н., доцент Алла Григорівна Белінова (1980-1985 р.р.), д.м.н., професор Володимир Ігнатович Янушевський (1994-1996 р.р.). У 1988-1994 р.р. та з 1996 року кафедру очолює д.п.н., професор, Іван Павлович Аносов.

Кафедра має сучасно обладнану лекційну аудиторію та чотири предметних: цитології та гістології, анатомії людини, фізіології людини та тварин, валеології та безпеки життєдіяльності, а також анатомічний музей, який налічує близько 200 експонатів. На кафедрі викладають 36 дисциплін біологічного напряму.

На кафедрі створено дві науково-дослідні лабораторії. У лабораторії фізіологічних досліджень (завідувач професор СтанішевськаТ.І.) виконуються науково-дослідні роботи з теми: «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді». На базі Міжвідомчої лабораторії медико-біологічного моніторингу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського агротехнологічного університету (завідувач доц. Сидоряк Н.Г.) виконуються науково-дослідні роботи з тем: «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час нітритної метгемоглобінемії», «Вікові особливості реактивності серцево-судинної системи і мікроциркуляції крові у студентів і спортсменів під час дії фізичного навантаження».

Результати науково-дослідної роботи впроваджуються в навчальний процес, знаходять своє відображення на сторінках вітчизняних та міжнародних фахових журналів і доповідях наукових конференцій.

Викладачами створено монографії, підручники та навчальні посібники За останні роки це:

Аносов І.П. Антропологія: навчально-методичний посібник та практикум для студентів і викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І.П. Аносов. – Мелітополь, Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2017. – 224 с.

Аносов И.П., Золотова Т.Е. Гистология: учеб. пособие для вузов – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. – Серия: Специалист.

Етика керівника: Підручник за кредитно-модульною технологією навчання для магістрів / уклад. І.П. Аносов, С.С. Ізбаш – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 324 с.

Аносов І.П. Практикум з гістології з основами цитології та ембріології: навч.посіб. / І. П. Аносов, О. А. Прокоф’єва – Мелітополь: МДПУ, 2013. – 188 с.: іл.

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: практикум / І.П. Аносов, Л.В. Антоновська, Н. Г. Сидоряк та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 121 с.

Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку: монографія / І.П. Аносов, Л.В. Антоновська, О.І. Горна та ін. – Мелітополь: ТОВ «Lux типографія», 2011. – 216 с.

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підручник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк та ін. – Мелітополь: ТОВ «КолорПринт», 2008. – 434 с.

Протягом останніх років співробітниками захищено дисертації: Станішевською Т.І. на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за темою «Тиреоїдна регуляція фізіологічних функцій» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (2013 рік), Горною О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Поведінкові реакції тварин із різним профілем моторної асиметрії в умовах хронічного і гострого стресу» в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського (2010 рік) та Семеновою Я.О. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Роль аліментарних факторів у регуляції обміну фосфатидилсерину в мозку, нирках та печінці щурів в процесі старіння» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (2010 рік).

Запам’яталась низка науково-методичних міжкафедральних семінарів для викладачів, аспірантів, вчителів біології, організована кафедрою: «Вправа в розсудливості – основа навчання», «Логіка живої матерії та формальна логіка», «Еволюція людини», «Семінар до 130 років від дня народження М.І. Вавилова – генетика, основоположника сучасної наукової селекції», які сприяли формуванню і розкриттю наукового світогляду учасників.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Імпульс», керівником якого є професор І.П. Аносов. На засіданнях гуртка студентська молодь знайомиться із сучасними інноваційними дослідженнями у сфері медико-біологічних наук, вивчає методи цитологічних, гістологічних та фізіологічних досліджень, статистичної обробки отриманих результатів, досліджує вплив фізичного навантаження на організм, проходить тренінги з ЕКГ-діагностики функціональних показників серцево-судинної системи організму людини, готується до участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях.

Викладачами кафедри здійснюється активна робота щодо формування у студентів мотивації здорового способу життя. Проведено низку науково-практичних конференцій: до 170-річчя з дня народження Мечникова І.І.; до 205-річчя від дня народження Пирогова М. І.; «Еволюція людини сучасної: нові відкриття та гіпотези»; «Сучасний погляд на рефлексію: здобутки та перспективи»; «Микола Амосов: «Серце віддаю людям». Традиційними є такі заходи, як щорічні тижні здоров’я, організовані зустрічі студентів з фахівцями медичного профілю з обговоренням проблем репродуктивного здоров’я, боротьби з розповсюдженням хвороб, тренінги із надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та відкриті лекції.

Одним з яскравих кафедральних заходів для студентства став конкурс на кращій проект «Студенти-педагоги за фізичне та психічне здоров’я дітей», який сприяв формуванню професійних компетентностей організовувати взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх, а також використовувати нові технології інформації та комунікації. Відзеркаленням цього заходу стала участь проф. Аносова І.П. у Міжнародній конференції з питань формування здорового способу життя молоді у м. Київ і відзначення відповідним дипломом.

Кафедра розвиває наукове співробітництво з такими закладами: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Медичний університет м. Грац, Австрія, Поморська академія у Слупську, Польща (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku).

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з Малою академією наук і є науковими керівниками слухачів, які систематично займають призові місця у ІІ (обласному) етапі захисту наукових робіт (проф. Аносов І.П.).

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких:

Волгін Деніс – доктор наук; напрями досліджень: поведінка в режимі сну та пробудження, профілювання експресії генів; USA, Department of Animal Biology, University of Pennsylvania;

Грушко Тетяна – мультидисциплінарний вчений-доктор з 19-річним досвідом дослідження клінічних та трансляційних онкологічних захворювань; USA, University of Chicago, Department of Medicine & Department of Neurobiology, Pharmacology & Physiology;

Семенова Ярослава – кандидат біологічних наук, дієтолог, спеціаліст з дослідження харчових потреб, Nestlé Research CenterNestlé, Switzerland;

Гавенаускас Броніслав – кандидат біологічних наук, напрямок досліджень: особливості механізмів транспорту і утилізації кисню при гіпоксичних станах різного генезу; Інститут фізіології імені О.О. Богомольця (Київ).