Інформація про наукових керівників

                                Кошелєв Олександр Іванович

Посада: професор кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор
Освіта: вища
Сфера наукових інтересів: зоологія, орнітологія, міграції птахів,  фауністика, екологія птахів, етологія, оологія і птерілографія, заповідна справа, збереження біорізноманіття, раціональне природокористування, мисливське господарство,  охорона природи, екологічна освіта.
Наукові досягнення:
Керівництво роботою аспірантів:
Когут Ірина Василівна, у 2000 році захистила дисертацію: «Поширення та біологія норців в природних та антропогенних ландшафтах Західної України», на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.
Лобков Володимир Олексійович, у 2014 році захистив дисертацію: «Внутрішньо-популяційна регуляція чисельності ссавців на прикладі крапчастого ховрашка (Spermophilus suslicus Guld.) та інших видів», на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Матрухан Тетяна Іванівна, у 2015 році захистила дисертацію: «Формування орнітокомплексів у долинних місцях мешкання в Північному Приазов’ї, їх охорона та раціональне використання», на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Дубініна Юлія Юріївна, у 2016 році захистила дисертацію: « Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus cachinnans Pallas, 1811) в ландшафтах Північно-Західного Приазов’я», на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Наукові публікації та апробація досліджень:
– автор 500 наукових публікацій, серед яких навчальні посібники – 2; Scopus – 6; закордонні фахові видання – 5; фахові видання – 32; монографії – 16, з яких одна одноосібна; науково-популярні книги – 5, науково-популярні статті -240.  
– учасник 30 закордонних та 60 міжнародних науково-практичних конференцій, міжнародного орнітологічного конгресу.
Наукометричний профіль
Google Scholar:  Kosheliev oleksandr@mdpu.org.ua
ORCID: iD 0000-0003-1532-5513
ResearchID: V-5569-2017

                                          Кучменко Олена Борисівна

Посада: професор кафедри органічної і біологічної хімії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор
Освіта: вища
Сфера наукових інтересів: біохімія, медична біохімія, біохімія фізіологічно активних речовин, вітамінологія, біохімія рослин.
Наукові досягення
Наукові публікації та апробація досліджень:
– автор 253 наукових публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, статті у наукометричних журналах Scopus і Web of Science, закордонних фахових виданнях, фахових виданнях України;  
– учасник закордонних та міжнародних науково-практичних конференцій, конгресів.
Наукометричний профіль
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JN4G3MEAAAAJ&hl=uk
ORCID: ID 0000-0002-3021-8583
Scopus ID: 35191936100

                                     Данченко Олена Олександрівна

Посада: професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Науковий ступінь і звання: докт. с.-г. н., професор.
Освіта: вища, Дніпропетровський державний університет, 1976 р.
Сфера наукових інтересів: механізми регуляції метаболічних процесів в організмі, вплив екзогенних факторів на перебіг цих процесів, біологічно активні речовини рослин.
Наукові досягнення:
Керівництво роботою аспірантів:
Здоровцева Любов Миколаївна, у 2011 році захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Прооксидантно-антиоксидантна система в тканинах птахів в умовах гіпо- та  гіпероксії» за спеціальностю03.00.04 – біохімія.
Пащенко Юлія Петрівна, в 2013 році захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е-вітамінної забезпеченості» за спеціальностю03.00.04 – біохімія.
Яковійчук Олександр Володимировичв 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Окисно-відновні процеси та жирнокислотний склад м’язових тканин гусей в онтогенезі та за дії вікасолу» за спеціальностю03.00.04 – біохімія.
Наукові публікації та апробація досліджень:
– автор200 наукових публікацій, серед яких – 4 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України; Scopus –7; закордонні фахові видання – 5; фахові видання – 180; монографії – 4.
– учасник 4 закордонних та 20 міжнародних науково-практичних конференцій.
– автор 3 авторських свідоцтв.
Наукометричний профіль:
Google Scholar
ORCID    orcid.org/0000-0001-5049-3446

                                                   Жуков Олександр Вікторович

zhukov_dnipro@ukr.net
Закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету в 1993 році за спеціальністю “Біологія. Зоолог-ентомолог”.
Доктор біологічних наук з 2011 року. Дисертацiю захистив 16.02.2011 р. у спецiалiзованiй вченій радi Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, диплом ДД № 009504.
Кандидат біологічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив 27.11.1996 р. у спецiалiзованiй вченій радi Дніпропетровського державного університету, диплом КН № 012218.
Вчене звання доцента кафедри екології та ґрунтознавства ДДАЕУ присвоєно у 2011 роцi, атестат 12ДЦ № 028019.
Вчене звання професора кафедри зоології та екології ДНУ присвоєно у 2018 роцi, атестат АП № 000655.
Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 19 рокiв.
Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi у закладах вищої освiти:
30.06.1993 – 09.01.1995 р. – м.н.с НДІ біології ДДУ;
09.01.1995 р. – 07.03.2001 р. – асистент кафедри зоології та екології ДДУ;
01.09.2008 р. – 30.08.2013 р. – доцент кафедри екології та ґрунтознавства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету;
02.09.2013 р. – 31.08.2014 р. – професор кафедри екології та ґрунтознавства ДДАУ;
01.09.2014 р. – 08.08.2019 р. – професор кафедри зоології та екології ДНУ ім. О. Гончара.
02.09.2019 р. – по теперішній час – професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Пiдготував 8 кандидатiв наук:

  1. Трифанова М. В., 2015, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  2. Андрусевич К. В., 2015, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  3. Лядська І. В., 2015, к. с-г.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  4. Губанова Н. Л. 2016, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  5. Шаталін Д. Б., 2017, к. с-г.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  6. Йоркіна Н. В., 2017, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  7. Новікова В. О., 2018, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  8. Коваленко Д. В., 2019, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.

Керує пiдготовкою 3 докторантів та 5 аспiрантiв.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02  по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук при Дніпровському державному аграрно-економічному університеті.
Є членом редколегій наукових журналів «Agrology» та «Вісник аграрної науки Причорномор’я».
Загальна кількість друкованих праць – 291, кількість праць наукового та навчально-методичного характеру, опублікованих після захисту докторської дисертації – 152, в тому числі 48 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 5, за базою Web of Science – 6.
Наукометричний профіль:
Google scholar
ResearchID 
 ORCID   

Солоненко Анатолій Миколайович

Посада: професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства, ректор
Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор
„Заслужений працівник освіти України” (16.01.2009 р.)
Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут (1983 р.), спеціальність «хімія і біологія»
Аспірантура – Київський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сфера наукових інтересів: морфологія, анатомія та систематика рослин, альгологія, геоботаніка, пелоїдогенезис, аутекологія, біоіндикація.
Наукові досягення.
Керівництво роботою аспірантів:
є науковим керівником аспірантки І року навчання спеціальності 091 Біологія Мальцевої К.І. «Мікроводорості як природне джерело жирних кислот цінних для використання у різних галузях народного господарства і медицини». Під керівництвом до захисту дисертацій було підготовлено О. Брена  та Л. Арабаджи- Тіпенко.
Наукові публікації та апробація досліджень:
– автор 136 наукових публікацій, серед яких – один навчальний посібник; п’ять монографій, два підручника затверджених МОН України, 20 – методичних рекомендацій, 115 статей, серед яких 53 статті у вітчизняних фахових виданнях, 6 –  у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, 6 – у базі Web of Science. 
Наукометричний профіль
Google Scholar. h-індекс=14, 697 цитувань
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xhtcExMAAAAJ&hl=uk
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-3417-5146
ResearchID h-індекс=3, 29 цитувань
https://publons.com/researcher/3184925/anatoliy-solonenko/