Наукова діяльність

Сучасні наукові дослідження на кафедрі ботаніки ведуться за альгологічним, геоботанічним, флористичним, фітомеліоративним та фітофізіологічним напрямками. Наукова тема кафедри: «Біологічні системи природних і антропогенних територій півдня України (сучасний стан, управління та оптимізація) (ДР № 0119U101383)». Наукові дослідження виконуються по таким напрямам: екологічні особливості водоростевих угруповань наземних і водних екосистем, механізми формування та функціонування флороценотичних комплексів півдня України: охорона, управління та оптимізація, фіторізноманіття урбоекосистем в умовах півдня степової зони України: охорона, оптимізація та підвищення стійкості, еколого-фізіологічні та генетичні особливості пристосування рослинних організмів, впровадження результатів вивчення екосистем півдня степової зони України в навчальний процес вищої та загальноосвітньої шкіл різних типів.

Результати наукової і науково-методичної роботи співробітників кафедри ботаніки публікуються на сторінках журналів: “Український ботанічний журнал”, “Екологія і ноосферологія”, “Физиология и биохимия культурных растений”, “Український біохімічний журнал”, “Альгология”, “Ґрунтознавство”, “Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького”; наукових вісників; включені в збірники тез доповідей конференцій різних рівнів.

Науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем

На кафедрі у 2008 році створена науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем в якій працюють викладачі, аспіранти, студенти. Дослідження охоплюють такі напрями: водорості лісових підстилок хвойних і листяних природних і штучних насаджень, водорості грунтів степових фітоценозів еталонних та антропогенно змінених, водорості техногенних відвалів та їх участь у процесах первинного ґрунтоутворення, водорості галофільних екосистем та участь у пелоїдоутворенні, водорості ризосфери рослин.

Вчені кафедри активно співпрацюють з колегами із Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту екології Карпат, Дніпропетровського національного університету, Львівського національного лісотехнічного університету, Донецького і Криворізького ботанічних садів, біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Азово-Сиваського НПП, Запорізького НДІ олійних культур УААН, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Кубанським держаним університетом Російської Федерації та ін.

Приймають участь у міжнародних та загальноукраїнських проектах «Ключові ботанічні території», «Червона книга України», «Розробка менеджмент-плану природних комплексів та  ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обиточна», «Розробка менеджмент-плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Молочний лиман» та ін.

В рамках міжнародного проекту «Вразливість регіону дельти Дунаю (Україна, Румунія, Молдова) до змін клімату: сценарії і прогнози кліматичних змін» під егідою Всесвітнього фондом природи (WWF) в Україні доцент кафедри Подорожний С.М. приймав участь в роботах присвячених динаміці фітомаси основних рослинних комплексів Придунав’я.

Старший викладач Яровий С.О. є експертом наукових робіт студентів, магістрантів, аспірантів міжнародних інтернет-конференцій Башкірського державного педагогічного університету ім. М. Акмули. А також разом із Інститутом біології Комі наукового центру Уральського відділення Російської академії наук а саме  лабораторією геоботаніки і порівняльної флористики проводить спільні альгологічні дослідження анатомо-морфологічних особливостей водоростей «Морфологічна мінливість Nostoc commune».

Пропозиції та послуги кафедри

Викладачі та співробітники кафедри можуть запропонувати наступні види послуг та наукових консультацій:

  1. Проведення інвентаризації зелених насаджень міських зон, парків, скверів та інші.
  2. Створення проектів утримання садово-паркових об’єктів.
  3. Розробка проектів благоустрою територій у форматі 3D.
  4. Оцінка та визначення граничних норм заготівлі рослинних ресурсів (очерет, лікарські рослини та інші.).
  5. Визначення граничних норм пасовищного навантаження на степові та водно-болотні комплекси Півдні України.

З посиланнями на наукометричні профілі вчених кафедри, Ви можете ознайомитись тут.