Горбань Дар’я Дмитрівна

Посада: аспірант кафедри анатомії  і фізіології людини та тварин

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016; спеціальність біологія; кваліфікація біолог, вчитель біології

Дисципліни, що викладаються:  Цитологія та гістологія з основами ембріології, Механізми онтогенезу, Основи фізичної реабілітації.

Головні досягнення та відзнаки:

 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.)
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2019 р.)

Основні публікації:

Наукові статті, тези у журналах та збірників матеріалів конференцій різних рівнів

 1. Станишевская Т. И. Суточная динамика показателей микроциркуляции крови у девушек-студенток / Т. И. Станишевская, О. И. Горная, Д. Д. Горбань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2015. – №6. – С. 23-29.
 2. Горбань Д. Д. Особливості мікроциркуляції крові у студентів / Д. Д. Горбань // Science and Innovation in the XXI century: problems and solutions. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (29.09.2015, the United Kingdom, London). – Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – С. 5-8.
 3. Станішевська Т. І. Особливості реактивності капілярного кровотоку у студентів / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань // Науковий журнал «ScienceRise». – 2015. – №10/6(15). – С. 14-16.
 4. Горбань Д. Д. Особливості мікроциркуляції крові у студентів з різними типами вищої нервової діяльності / Д. Д. Горбань // ХІ International Research and Practical Conference «Conduct of Modern Science». – Volume Medicine. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – С. 70-72.
 5. Горбань Д. Д. Особливості мікроциркуляції крові у студентів / Д. Д. Горбань, Г. А. Рибак // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 4 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д.: Научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 94-98.
 6. Горбань Д.Д.  Індивідуально-типологічні особливості реактивності тканинного кровотоку у дівчат-студенток / Т. І. Станішевська, Д.Д.  Горбань // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (3). 2015 – С. 125-131.
 7. Горбань Д.Д. Особливості мікроциркуляції крові у студентів / Д.Д. Горбань, О. В. Юсупова,  Н. І. Собіщанська, В. Г.  Чорна // Біологічний вісник МДПУ (3).2015. – С. 122-129.
 8. Горбань Д.Д. Особливості резистентності капілярного кровотоку в студентів при оклюзійній пробі / Т.І. Станішевська, О.І. Горна,  Д.Д. Горбань //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 12 (337). 2016 – С. 156-160.
 9. Горбань Д.Д. Особливості мікроциркуляції крові у студентів / Д.Д. Горбань, Ю.О. Махонько // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Розвиток науки у вік інформаційних технологій», 1 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С.5-10.
 10. Горбань Д.Д. Залежність типу мікроциркуляції крові від типу вищої нервової діяльності у студентів / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань, В. І. Денисенко // Вісник ЗНУ. – 2016. – № 1. – С. 102-110.
 11. Горбань Д.Д. Динаміка виникнення ситуативної тривожності у дітей в залежності від їх соматотипу / Т. І. Станішевська, І. П. Аносов, Д.Д. Горбань // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. ‒ Київ, 2016. ‒ Вип. 1. – С. 281-285.
 12. Горбань Д.Д. Стан розумової та фізичної працездатності у дітей старшого шкільного віку / О. І. Горна, Д.Д. Горбань, О. В Юсупова // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. ‒ Київ, 2016. ‒ Вип. 1. – С. 277-280.
 13. Горбань Д.Д. Особливості мікроциркуляції крові у юнаків 17-22 років / Д.Д. Горбань // Сучасна наука та перспективи: матеріали регіональної internet-конференції молодих учених (15-19 травня 2017 р.) / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Москальової Л. Ю. – Мелітополь, 2017. – С. 295-298.
 14. Горбань Д.Д. Вивчення особливостей мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2017. – Випуск 42. – С. 62-66;
 15. Горбань Д.Д. Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові // Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2017 р.). – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2017. – С. 84-86;
 16. Горбань Д.Д. Вивчення особливостей мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії // Актуальні питання біології та медицини: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Суми, 16-17 листопада 2017 р.) – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – С. 17-20.
 17. Горбань Д.Д. Особливості мікроциркуляції крові під впливом лікарських засобів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 41. – С. 7-10.
 18. Горбань Д.Д. Вплив лікарських засобів на мікроциркуляцію крові // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ScienceMax IІ». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 4-7.
 19. Горбань Д.Д. Поєднаний вплив доксорубіцину та вітамінних препаратів на показники мікроциркуляції крові у щурів / Горбань Д.Д., Кучменко О.Б., Дзюба В.О. // ІV Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки» (присвячена 100-річчю від дня народження академіка Петра Григоровича Богача): Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 60-63.
 20. Горбань Д.Д. Показники мікроциркуляції крові при впливі доксорубіцину та вітамінних препаратів / Д.Д. Горбань, Ю.О. Махонько. // Сучасна наука та перспективи : Матеріали Всеукраїнської Іnternet-конференції молодих вчених (14-18 травня 2018 р.) / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Москальової Л. Ю. – Мелітополь, 2018. – С. 62-66.
 21. Горбань Д.Д. Визначення показників фізичного розвитку студентської молоді у рамках здоров`язбережувальної поведінки / Д. Д Горбань, Д.О. Ревіна М.Ю. Сажнєв // Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. Наук. Праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Вип. 2. – Ч. 2. – К.: Алатон, 2018. – С. 25-28.
 22. Горбань Д.Д. Дослідження особливостей показників мікроциркуляції крові у щурів // Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю (10-12 жовтня 2018 р.). – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2018. – С. 81-83.
 23. Горбань Д. Д. Виявлення зміни резистентності тканинного кровотоку на оклюзійну пробу / Т. І. Станішевська, Д. Д. Горбань, Е. Е. Ісмаілова // V Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки»: Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. – С. 121-125.
 24. Горбань Д.Д. Дослідження змін в роботі мікроциркуляторної системи щурів за умов введення доксорубіцину та метаболічних препаратів корекції / В.О. Дзюба, О.Б. Кучменко, Д.Д. Горбань, О.В. Яковейчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2019.- Вип. 1, том 1 (148) – С. 375-379.
 25. Горбань Д.Д. Діагностика впливу доксорубіцину та вітамінних препаратів на показники мікроциркуляції крові у щурів // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, №3. – С. 75.
 26. Горбань Д.Д. Динаміка виникнення тривожності у дітей під час навчання / Д. Д Горбань,О. В. Юсупова, О. В. Тимошенко // ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”. – Харьків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019.
 27. Горбань Д. Д Виявлення реактивності капілярного кровотоку при затримці дихання / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д.Д. Горбань // VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні питання біологічної науки”. – Ніжин, 2020.
 28. Горбань Д.Д. Оцінка стану здоров’я сучасного вчителя / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д.Д. Горбань, O. В. Тимошенко // ХVІІI Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку». – Харьків, 2020.
 29. Horban D. D.  Research of the somatic health of student youth using information and communication technologie / Oksana Gorna, Tatiana Stanishevska, Tatiana Kopulova, O. V. Yusupova, D. D.  Horban // International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine E3S Web of Conferences 166, 10034 (2020).

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=ig52RJ4AAAAJ&hl=ru

Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/V-5840-2017

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3921-9232